Poświęcenie koszyczków z pokarmami na Placu targowym

Krzych wt., 22/03/2016 - 22:23

W Wielką Sobotę o godz. 10:00, na naszym Placu targowym, przed pawilonem administracji, odbędzie się tradycyjne poświęcenie koszyczków ze święconką. Pokarmy będzie święcił ks. Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Krakowie mgr Józef Gubała.

Wesołych Świąt!

Krzych pon., 14/03/2016 - 21:51

Wielkanoc-2016-hala-targowa
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć Państwu nasze najlepsze życzenia - niezapomnianych chwil wśród bliskich, radosnych spotkań w rodzinnych domach, smacznego jajka, pysznej babki wielkanocnej i bardzo mokrego Śmigusa-Dyngusa. Niech te święta oraz budząca się przyroda, pozwolą nam na nowo spojrzeć na naszych bliźnich i nas samych, byśmy rozpoczęli kolejne dobre rozdziały naszego życia.
Życzymy Państwu pogodnych, radosnych, ciepłych
i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.

Darmowy parking 1 godz. dla naszych klientów

Krzych wt., 09/02/2016 - 22:59

darmowy parking unitarg Dla naszych Klientów istnieje możliwość uzyskania kodu na wydłużony okres parkowania do 1 godziny na czas dokonywania zakupów.

Aby otrzymać kod, wystarczy wejść na stronę darmowyparking, wygenerować kod i okazać go podczas opuszczania parkingu.

Kod należy generować w dniu poprzedzającym zakupy - jest ważny na następny dzień.

Jednocześnie zaznaczamy, że dla wszystkich klientów bez kodu, także czeka bezpłatny parking:

- ogólne miejsca parkingowe dla wszystkich - 30 minut.
- wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych - 1 godzina.

Rejestracja działaln. rolniczej w Państw. Insp. Sanitarnej

Krzych wt., 15/07/2014 - 18:21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o obowiązku rejestracji
w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz
wprowadzaniu żywności do obrotu na placu targowym. Wnioski należy składać do właściwych
państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych dla miejsca działalności rolniczej. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie urzędujący przy ul. Makuszyńskiego 9 obsługuje 2 powiaty -
Miasto Kraków i Powiat Krakowski obejmujący 17 gmin.

Rejestracja (zatwierdzanie i/lub wpis zakładów) odbywa się poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej: http://www.krakow.psse.alte.pl/index.php?id_kat=36
lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9.

Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 5 000 złotych.
Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności produkowanej, przetwarzanej i przechowywanej
w gospodarstwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego spożycia w tym gospodarstwie.

Istnieją dwa rodzaje wniosków:

1) Wniosek o wpis do rejestru zakładów;

2) Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów.

Pierwszy wniosek składają rolnicy prowadzący działalności w zakresie:

a) dostaw bezpośrednich (produkcja małych ilości surowców do konsumenta lub lokalnego zakładu
detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta, np. sprzedaż przez rolnika małej ilości
płodów rolnych na targu),

b) gospodarstw agroturystycznych, oraz

c) produkcji pierwotnej (oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych bez
prowadzenia sprzedaży, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego).

Pozostałe osoby zobowiązane są do składania wniosków o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów.

Szczegółowa procedura rejestracji podana została na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Informację można też
uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie pod numerem telefonu: (12) [417-
24-24] wew. 143, 155, 158, 151, 143, 126, 142, 146.

Jednocześnie tut. Inspektor Sanitarny mając na uwadze, aby powyższa informacja dotarta do jak
największej grupy osób zainteresowanych, zwraca się z prośbą o jej rozpowszechnienie poprzez tablicę
ogłoszeń, radiowęzeł ewentualnie posiadaną stronę internetową.

Podstawa prawna:

Rozdział II Rejestracja i zatwierdzanie zakładów, oraz art. 103 ust. 1 pkt 4, ust 2, art. 104 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914, z pozn. zm.).

"KRAKOWSKIM TARGIEM 2.0" FESTIWAL PLACÓW TARGOWYCH KRAKOWA

Krzych pon., 30/06/2014 - 21:01

Krakowskim targiem 2.0Po raz drugi odbył się Festiwal placów targowych Krakowa "KRAKOWSKIM TARGIEM 2.0". Oczywiście byliśmy obecni na nim także i my, gdzie zbieraliśmy pieniążki na rzecz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie i częstowaliśmy naszych sympatyków różnymi specjałami, m.in. gołąbkami po ormiańsku. Zapraszamy do przeglądania naszego "albumu ze zdjęciami" z tego wydarzenia.

Wi-fi na Placu Targowym UNITARG!

Krzych wt., 25/03/2014 - 19:31

Razem z nadejściem wiosny, udostępniliśmy sieć Wi-fi, z której mogą skorzystać wszystkie osoby przebywające na terenie placu targowego UNITARG.
W celu połączenia się należy spośród sieci wybrać sieć bezprzewodową unitarg_dla_wszystkich i wpisać hasło: lubieunitarg.

"KRAKOWSKIM TARGIEM" FESTIWAL PLACÓW TARGOWYCH KRAKOWA

Krzych czw., 10/10/2013 - 18:56

Już 12 PAŹDZIERNIKA 2013r. czyli w najbliższą sobotę, od godziny 15:30 rozpocznie się na Placu Nowym (Kazimierz) FESTIWAL PLACÓW TARGOWYCH KRAKOWA "KRAKOWSKIM TARGIEM".

Unitarg będzie reprezentowany ze swoimi smakołykami na trzech stoiskach:

1. Stoły 43 i 58 "Kumpir krakowski"

2. Stoły 44 i 57 "Specjały Unitargu"

3. Stoły 45 i 56 "Przysmaki ormiańskie"

Zapraszamy wszystkich uczestników festiwalu na wyśmienite dania! Podczas festiwalu będzie rozrywany konkurs kulinarny, w ramach którego ekipa placów targowych i blogerzy kulinarni będą gotowali zupę z dyni. Szczegóły w załączniku TUTAJ.

Wirtualna wycieczka wokół Placu tagowego Unitarg

Krzych wt., 08/05/2012 - 20:26

Zapraszamy wszystkich codziennie, od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia, do odwiedzenia naszego Placu targowego Unitarg, przy ul. Grzegórzeckiej 3. A dla tych, którzy chcą odbyć wirtualną wycieczkę wokół naszego Placu targowego, proponujemy kliknąć w poniższy link: Plac targowy Unitarg - wirtualna wycieczka w StreetView

Ustawa o tworzeniu i działaniu WOH

Krzych pon., 23/07/2007 - 08:55

Prezydent RP L. Kaczyński podpisał Ustawę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH).

Ustawa została uchwalona 11 maja 2007 i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2007 r. Nr 127 poz. 880.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w stworzenia dokumetu, przyczyniającego się do regulacji kwestii handlu na terenie polskich gmin i miast. Nowa ustawa została tworzona z myślą o polskich konsumentach oraz drobnych handlowcach, których działalność względem sklepów wielkopowierzchniowych, nieporównywalnie korzystniej wpływa na krajową gospodarkę.

Treść uchwalonej i zatwierzonej Ustawy można przeczytać TUTAJ

Projekt ustawy o WOH trafił do Marszałka Sejmu RP

Krzych wt., 31/01/2006 - 11:10
 
 
 

 

 
 
USTAWA

 

z dnia 11 maja 2007 r.

 

o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

 

(Dz. U. z dnia 17 lipca 2007 r.)

 

 

Rozdział 1 

 

Przepisy ogólne

 

Art. 1. W celu ochrony interesu publicznego oraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ustawa określa zasady i tryb wydawania zezwoleń na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1)   wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym - rozumie się przez to obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa;
  2)   powierzchni sprzedaży - rozumie się przez to powierzchnię, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.1));
  3)   utworzeniu wielkopowierzchniowego obiektu handlowego - rozumie się przez to budowę obiektu handlowego oraz przebudowę istniejącego obiektu dotychczas niewykorzystywanego do działalności handlowej, a także łączenie obiektów handlowych, jeżeli w wyniku takiego działania powstanie wielkopowierzchniowy obiekt handlowy;
  4)   budowie - rozumie się przez to budowę, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665);
  5)   przebudowie - rozumie się przez to przebudowę, o której mowa w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Rozdział 2 

 

Zasady tworzenia i działania wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

 

 

Art. 3. 1. Utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, zwanego dalej "organem zezwalającym".
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający wydaje w przypadku zgodności lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, po uzyskaniu pozytywnej opinii wyrażonej przez właściwą radę gminy.
4. W przypadku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający wydaje po spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 3, w przypadku braku sprzeczności lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego sejmiku województwa.
5. Nie wymaga uzyskania zezwolenia utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie innego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, na którego utworzenie uzyskano zezwolenie na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

 

Art. 4. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
  1)   nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę lub adres zamieszkania oraz adres wykonywania działalności, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - jego imię, nazwisko i adres zamieszkania;
  2)   numer w rejestrze przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4)   wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej;
  5)   wskazanie nieruchomości, na której planowane jest utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, z oznaczeniem księgi wieczystej oraz danych z ewidencji gruntów i budynków;
  6)   adres wielkopowierzchniowego obiektu handlowego lub dokładny opis jego lokalizacji;
  7)   informacje o:
a)  maksymalnej powierzchni sprzedaży oraz o maksymalnej całkowitej powierzchni, jaką będzie zajmował wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności magazynami i parkingami,
b)  branży sprzedaży, w szczególności spożywczej, budowlanej, odzieżowej, motoryzacyjnej, ogrodniczej, oraz rodzaju usług, jakie będą świadczone w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym,
c)  deklarowanej wartości inwestycji związanej z utworzeniem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca dołącza zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca może dołączyć analizy lub opinie dotyczące oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, o których mowa w art. 5 ust. 6.

 

Art. 5. 1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 2, spełnia wymogi, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, oraz spełniony jest warunek zgodności, o którym mowa w art. 3 ust. 3, organ zezwalający wykonuje lub zleca wykonanie analiz i opinii, o których mowa w ust. 6, i po ich uzyskaniu przedstawia wniosek do zaopiniowania radzie gminy.
2. Opinia rady gminy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia przesłanki:
  1)   kształtowania korzystnych warunków nabywania towarów i usług, poprawy jakości obsługi konsumentów oraz poszerzenia oferty handlowej i usługowej;
  2)   rozwoju sieci handlowej i zachowania równowagi pomiędzy różnymi formami handlu;
  3)   rozwoju rynku pracy;
  4)   rozwoju infrastruktury;
  5)   ochrony środowiska.
3. Opinia rady gminy nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji w zakresie prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy (miasta).
4. Opinia rady gminy uwzględnia w miarę możliwości stanowiska izb gospodarczych oraz lokalnych organizacji konsumenckich i organizacji samorządu gospodarczego.
5. Rada gminy uchwala opinię z uzasadnieniem w terminie 40 dni od dnia przekazania wniosku wraz z opiniami i analizami przez organ zezwalający.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres analiz i opinii dotyczących oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, mając na względzie konieczność oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na infrastrukturę gminy (miasta), lokalny układ komunikacyjny, miejscowy rynek pracy, istniejący układ urbanistyczny, istniejącą sieć handlową, w tym sieć istniejących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na obszarze gmin sąsiednich oraz wpływ na środowisko naturalne.

 

Art. 6. 1. W przypadkach wskazanych w ustawie właściwy sejmik województwa opiniuje projekt utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
2. Po uchwaleniu przez radę gminy pozytywnej opinii dotyczącej wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 2, organ zezwalający przekazuje niezwłocznie uchwałę rady gminy wraz z wnioskiem oraz opiniami i analizami, o których mowa w art. 5 ust. 1, przewodniczącemu właściwego sejmiku województwa.
3. Przepisy art. 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Sejmik województwa bierze pod uwagę uchwałę rady gminy opiniującą wniosek, strategię rozwoju województwa oraz programy wojewódzkie, w zakresie, w jakim dotyczą tworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
4. Sejmik województwa uchwala opinię z uzasadnieniem w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania przez organ zezwalający dokumentów, o których mowa w ust. 2.

 

Art. 7. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wydaje się na czas nieoznaczony.
2. W zezwoleniu zawiera się informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 7 lit. b, oraz określa warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 lit. a.
3. Organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku:
  1)   rażącego nieprzestrzegania warunków określonych w ustawie lub zezwoleniu, dotyczących tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
  2)   orzeczenia wobec przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
4. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
5. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  1)   likwidacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego;
  2)   nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w terminie 3 lat od dnia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

 

Art. 8. 1. Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest:
  1)   uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1;
  2)   posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy;
  3)   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie warunków objętych zezwoleniem, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 lit. a, przez przedsiębiorcę oznaczonego w zezwoleniu.
2. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna dokonuje kontroli przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu.
3. Organ zezwalający jest zobowiązany, za zgodą przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, do przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu oraz złoży oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.
4. Stronami w postępowaniu o przeniesienie zezwolenia są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.
5. Przepisy art. 494 § 2, art. 531 § 2 oraz art. 553 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)) stosuje się.

 

Art. 9. 1. Zmiana warunków zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dotycząca powierzchni sprzedaży lub całkowitej powierzchni, jaką zajmuje wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wymaga uzyskania zmiany zezwolenia.
2. Przepisy art. 3 ust. 1-3, art. 4, art. 5 ust. 1-5, z wyłączeniem obowiązku przedstawiania analiz i opinii, stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 6 nie stosuje się.

 

Rozdział 3 

 

Przepisy karne

 

 

Art. 10. 1. Kto tworzy wielkopowierzchniowy obiekt handlowy bez zezwolenia lub prowadzi działalność handlową w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom,
podlega grzywnie od 10.000 do 1.000.000 złotych.
2. Odpowiedzialność za przestrzeganie warunków zezwolenia przez najemców, dzierżawców i innego rodzaju użytkowników powierzchni w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym ponosi przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

 

Rozdział 4 

 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

 

 

Art. 11. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665) w art. 33 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5)  w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).".

 

Art. 12. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.3)) w art. 10 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy "powyżej 2.000 m2" zastępuje się wyrazami "powyżej 400 m2".

 

Art. 13. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.4)) w art. 75 w ust. 1 w pkt 28 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
"29)  ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).".

 

Art. 14. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 124, poz. 859) w załączniku w części III po pkt 43 dodaje się pkt 43a i 43b w brzmieniu:
 
43a. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o tworzeniu i działaniu wiekopowierzchniowych obiektów handlowych:  
- za każdy m2 powierzchni sprzedaży, 25 zł
- nie więcej niż 0,5 % deklarowanej wartości inwestycji, podanej we wniosku, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)
43b. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w pkt 43a 50 % stawki, którą pobrano z tytułu wydania zezwolenia
 

 

Art. 15. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Za wszczęcie sprawy rozumie się złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o pozwolenie na budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, spełniającego warunki, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, art. 17 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 16. 1. Do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia albo zmiany planu oraz zawiadomiono o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, a plan nie został uchwalony do dnia wejścia w życie ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się.
2. Do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 17. 1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorca będący właścicielem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego albo działający w jego imieniu administrator lub zarządca takiego obiektu złoży do właściwego organu zezwalającego wniosek zawierający dane, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 lit. a i b oraz ust. 2.
2. W oparciu o wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający wydaje zezwolenie na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Przepisów art. 3, 5 i 6 ustawy nie stosuje się.
3. Wydanie zezwolenia jest wolne od opłaty skarbowej.
4. Zmiana powierzchni sprzedaży lub całkowitej powierzchni, jaką zajmuje wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wymaga uzyskania zmiany zezwolenia. Art. 9 ust. 2 stosuje się.

 

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

________
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635.
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635.
4)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818.

Strony