Projekt ustawy o WOH trafił do Marszałka Sejmu RP

Krzych wt., 31/01/2006 - 11:10
 
 
 

 

 
 
USTAWA

 

z dnia 11 maja 2007 r.

 

o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

 

(Dz. U. z dnia 17 lipca 2007 r.)

 

 

Rozdział 1 

 

Przepisy ogólne

 

Art. 1. W celu ochrony interesu publicznego oraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ustawa określa zasady i tryb wydawania zezwoleń na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1)   wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym - rozumie się przez to obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa;
  2)   powierzchni sprzedaży - rozumie się przez to powierzchnię, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.1));
  3)   utworzeniu wielkopowierzchniowego obiektu handlowego - rozumie się przez to budowę obiektu handlowego oraz przebudowę istniejącego obiektu dotychczas niewykorzystywanego do działalności handlowej, a także łączenie obiektów handlowych, jeżeli w wyniku takiego działania powstanie wielkopowierzchniowy obiekt handlowy;
  4)   budowie - rozumie się przez to budowę, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665);
  5)   przebudowie - rozumie się przez to przebudowę, o której mowa w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Rozdział 2 

 

Zasady tworzenia i działania wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

 

 

Art. 3. 1. Utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, zwanego dalej "organem zezwalającym".
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający wydaje w przypadku zgodności lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, po uzyskaniu pozytywnej opinii wyrażonej przez właściwą radę gminy.
4. W przypadku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający wydaje po spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 3, w przypadku braku sprzeczności lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego sejmiku województwa.
5. Nie wymaga uzyskania zezwolenia utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie innego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, na którego utworzenie uzyskano zezwolenie na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

 

Art. 4. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
  1)   nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę lub adres zamieszkania oraz adres wykonywania działalności, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - jego imię, nazwisko i adres zamieszkania;
  2)   numer w rejestrze przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4)   wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej;
  5)   wskazanie nieruchomości, na której planowane jest utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, z oznaczeniem księgi wieczystej oraz danych z ewidencji gruntów i budynków;
  6)   adres wielkopowierzchniowego obiektu handlowego lub dokładny opis jego lokalizacji;
  7)   informacje o:
a)  maksymalnej powierzchni sprzedaży oraz o maksymalnej całkowitej powierzchni, jaką będzie zajmował wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności magazynami i parkingami,
b)  branży sprzedaży, w szczególności spożywczej, budowlanej, odzieżowej, motoryzacyjnej, ogrodniczej, oraz rodzaju usług, jakie będą świadczone w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym,
c)  deklarowanej wartości inwestycji związanej z utworzeniem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca dołącza zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca może dołączyć analizy lub opinie dotyczące oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, o których mowa w art. 5 ust. 6.

 

Art. 5. 1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 2, spełnia wymogi, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, oraz spełniony jest warunek zgodności, o którym mowa w art. 3 ust. 3, organ zezwalający wykonuje lub zleca wykonanie analiz i opinii, o których mowa w ust. 6, i po ich uzyskaniu przedstawia wniosek do zaopiniowania radzie gminy.
2. Opinia rady gminy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia przesłanki:
  1)   kształtowania korzystnych warunków nabywania towarów i usług, poprawy jakości obsługi konsumentów oraz poszerzenia oferty handlowej i usługowej;
  2)   rozwoju sieci handlowej i zachowania równowagi pomiędzy różnymi formami handlu;
  3)   rozwoju rynku pracy;
  4)   rozwoju infrastruktury;
  5)   ochrony środowiska.
3. Opinia rady gminy nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji w zakresie prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy (miasta).
4. Opinia rady gminy uwzględnia w miarę możliwości stanowiska izb gospodarczych oraz lokalnych organizacji konsumenckich i organizacji samorządu gospodarczego.
5. Rada gminy uchwala opinię z uzasadnieniem w terminie 40 dni od dnia przekazania wniosku wraz z opiniami i analizami przez organ zezwalający.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres analiz i opinii dotyczących oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, mając na względzie konieczność oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na infrastrukturę gminy (miasta), lokalny układ komunikacyjny, miejscowy rynek pracy, istniejący układ urbanistyczny, istniejącą sieć handlową, w tym sieć istniejących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na obszarze gmin sąsiednich oraz wpływ na środowisko naturalne.

 

Art. 6. 1. W przypadkach wskazanych w ustawie właściwy sejmik województwa opiniuje projekt utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
2. Po uchwaleniu przez radę gminy pozytywnej opinii dotyczącej wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 2, organ zezwalający przekazuje niezwłocznie uchwałę rady gminy wraz z wnioskiem oraz opiniami i analizami, o których mowa w art. 5 ust. 1, przewodniczącemu właściwego sejmiku województwa.
3. Przepisy art. 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Sejmik województwa bierze pod uwagę uchwałę rady gminy opiniującą wniosek, strategię rozwoju województwa oraz programy wojewódzkie, w zakresie, w jakim dotyczą tworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
4. Sejmik województwa uchwala opinię z uzasadnieniem w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania przez organ zezwalający dokumentów, o których mowa w ust. 2.

 

Art. 7. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wydaje się na czas nieoznaczony.
2. W zezwoleniu zawiera się informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 7 lit. b, oraz określa warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 lit. a.
3. Organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku:
  1)   rażącego nieprzestrzegania warunków określonych w ustawie lub zezwoleniu, dotyczących tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
  2)   orzeczenia wobec przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
4. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
5. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  1)   likwidacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego;
  2)   nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w terminie 3 lat od dnia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

 

Art. 8. 1. Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest:
  1)   uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1;
  2)   posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy;
  3)   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie warunków objętych zezwoleniem, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 7 lit. a, przez przedsiębiorcę oznaczonego w zezwoleniu.
2. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna dokonuje kontroli przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu.
3. Organ zezwalający jest zobowiązany, za zgodą przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, do przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu oraz złoży oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.
4. Stronami w postępowaniu o przeniesienie zezwolenia są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.
5. Przepisy art. 494 § 2, art. 531 § 2 oraz art. 553 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)) stosuje się.

 

Art. 9. 1. Zmiana warunków zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dotycząca powierzchni sprzedaży lub całkowitej powierzchni, jaką zajmuje wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wymaga uzyskania zmiany zezwolenia.
2. Przepisy art. 3 ust. 1-3, art. 4, art. 5 ust. 1-5, z wyłączeniem obowiązku przedstawiania analiz i opinii, stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 6 nie stosuje się.

 

Rozdział 3 

 

Przepisy karne

 

 

Art. 10. 1. Kto tworzy wielkopowierzchniowy obiekt handlowy bez zezwolenia lub prowadzi działalność handlową w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom,
podlega grzywnie od 10.000 do 1.000.000 złotych.
2. Odpowiedzialność za przestrzeganie warunków zezwolenia przez najemców, dzierżawców i innego rodzaju użytkowników powierzchni w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym ponosi przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

 

Rozdział 4 

 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

 

 

Art. 11. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665) w art. 33 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5)  w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).".

 

Art. 12. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.3)) w art. 10 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy "powyżej 2.000 m2" zastępuje się wyrazami "powyżej 400 m2".

 

Art. 13. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.4)) w art. 75 w ust. 1 w pkt 28 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
"29)  ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).".

 

Art. 14. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 124, poz. 859) w załączniku w części III po pkt 43 dodaje się pkt 43a i 43b w brzmieniu:
 
43a. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o tworzeniu i działaniu wiekopowierzchniowych obiektów handlowych:  
- za każdy m2 powierzchni sprzedaży, 25 zł
- nie więcej niż 0,5 % deklarowanej wartości inwestycji, podanej we wniosku, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)
43b. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w pkt 43a 50 % stawki, którą pobrano z tytułu wydania zezwolenia
 

 

Art. 15. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Za wszczęcie sprawy rozumie się złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o pozwolenie na budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, spełniającego warunki, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, art. 17 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 16. 1. Do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia albo zmiany planu oraz zawiadomiono o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, a plan nie został uchwalony do dnia wejścia w życie ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się.
2. Do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 17. 1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorca będący właścicielem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego albo działający w jego imieniu administrator lub zarządca takiego obiektu złoży do właściwego organu zezwalającego wniosek zawierający dane, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 lit. a i b oraz ust. 2.
2. W oparciu o wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający wydaje zezwolenie na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Przepisów art. 3, 5 i 6 ustawy nie stosuje się.
3. Wydanie zezwolenia jest wolne od opłaty skarbowej.
4. Zmiana powierzchni sprzedaży lub całkowitej powierzchni, jaką zajmuje wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wymaga uzyskania zmiany zezwolenia. Art. 9 ust. 2 stosuje się.

 

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

________
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635.
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.
3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635.
4)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818.

Podziękowania dla osób popierających projekt ust. Prawo adm.

Krzych czw., 23/09/2004 - 15:32

Nasze podziękowania kierujemy do osób, z pomocą których obywatelski projekt ustawy: "Przepisy ogólne prawa administracyjnego" trafił do Sejmu RP. W przeciwieństwie do "Obywatelskiego projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych", ta inicjatywa ma niewielkie szanse szybkiego zakończenia procedury legislacyjnej.

Informacje otrzymywane od grona osób, którym leży na sercu zmiana prawa administracyjnego w naszym państwie, będziemy przekazywać na naszych stronach internetowych.

Dziękujemy za poparcie projektu ustawy o sklepach wielkopow.

Krzych pt., 27/08/2004 - 09:40

Serdecznie Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do przekazania "Obywatelskiego projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych" do rozatrzenia przez Sejm RP. Jesteśmy bardzo wdzięczni przedstawicielom naszego społeczeństwa, aktywnie uczestniczącym w zbieraniu podpisów.

Informacje o dalszych losach projektu ustawy będziemy przekazywać na naszych stronach internetowych www.unitarg.krakow.pl oraz na witrynach zaprzyjaźnionych serwisów informacyjnych.

Galeria fotografii

Krzych pon., 26/01/2004 - 15:38

Zapraszamy do przeglądania naszego "albumu ze zdjęciami". Na początek prezentujemy fotografie z grzegórzeckiego balu kupieckiego. Mamy nadzieję, że oglądanie tych zdjęć, to miłe zajęcie na coraz krótsze, aczkolwiek nadal długie wieczory.
 

Fotografie z naszych spotkań można przeglądać w Galerii. (kliknij w obrazki powyżej)

 

Zapraszamy!!!

Obywatelski projekt ustawy

Krzych śr., 24/09/2003 - 13:48

Rozdział I.
Postanowienie ogólne

Art. 1
Ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, zwana dalej ustawą określa:
1. zasady i tryb wydawania zezwoleń na utworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenie gminy,
2. warunki sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości będącej własnością gminy, na której ma być utworzony wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.

Art. 2.
1. Wielkopowierzchniowym obiektem handlowym zwany dalej „sklepem wielkopowierzchniowym” jest sklep w którym prowadzona jest działalność handlowa detaliczna i hurtowo-detaliczna o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 400m2
2. Powierzchnia sprzedażowa jest to część lokalu sklepowego przeznaczona na ekspozycję towarów oraz sprzedaż, tzn. część lokalu sklepowego przeznaczona do eksponowania towarów i obsługi nabywców, mierzona w m2
3. Sklepami wielkopowierzchniowymi w rozumieniu niniejszej ustawy są następujące obiekty handlowe:

a) Hipermarkety- sklepy o powierzchni sprzedażowej powyżej 2500m2, prowadzące sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, oferujące szeroki asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych częstego zakupu, zwykle z parkingiem samochodowym,
b) Supermarkety- sklepy o powierzchni sprzedażowej od 400 m2 do 2499 m2, prowadzące sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, oferujące szeroki asortyment artykułów żywnościowych oraz artykuły nieżywnościowe częstego użytku,
c) Domy towarowe – wielodziałowe sklepy o powierzchni sal sprzedaży 2000m2 i więcej, prowadzące sprzedaż szerokiego i uniwersalnego asortymentu towarów nieżywnościowych, a często także towarów żywnościowych; mogą również prowadzić pomocniczą działalność gastronomiczną i usługową,
d) Domy handlowe – wielodziałowe ( przynajmniej dwa działy branżowe) sklepy o powierzchni sal sprzedażowych od 600m2 do 1999m2, prowadzące sprzedaż towarów o podobnym asortymencie jak w domach towarowych,
e) Domy handlowe specjalistyczne – sklep wielodziałowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 600m2, prowadzące sprzedaż szerokiego asortymentu artykułów określonej branży bądź artykułów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb określonej grupy nabywców,
f) Sklep dyskontowy- sklep o powierzchni sprzedaży powyżej 300m2 do 1000m2, oferujący artykuły żywnościowe i chemiczno-kosmetyczne w ograniczonym zakresie oferty, nieprzekraczającej 1000 produktów najczęściej kupowanych przez konsumentów, przy jednocześnie zastosowaniu niskiego poziomu obsługi konsumenta, bardzo oszczędnej ekspozycji towarów, z akcentem na maksymalne wykorzystanie powierzchni sprzedażowej, zastosowania sprzedaży samoobsługowej i zarazem stosowania niższych cen od przeciętnych na rynku.
g) Centrum handlowe- zgrupowanie punktów handlowych, stanowiące całość pod względem budowlano-architektonicznym i organizacyjnym- administracyjnym. W strukturze centrum handlowego występują różne pod względem wielkości powierzchni sprzedażowej i branży sklepy, a także punkty usługowe.

Art.3.
Przez utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego w rozumieniu tej ustawy dotyczy budowę takiego sklepu, rozbudowę istniejącego obiektu, a także adaptacja i łączenie istniejących budowli, jeżeli w wyniku tej adaptacji, rozbudowy, łączenia kilku obiektów powstanie sklep wielkopowierzchniowy.

Art.4.
Samorząd terytorialny, a w jego imieniu Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta prowadzi rejestr sklepów, w tym wielkopowierzchniowych, utworzonych na terenie gminy, miasta. Rejestr sklepów jest jawny i dostępny w budynku Urzędu Gminy, Miasta.

Art.5.
Przepisy ustawy nie naruszają innych przepisów dotyczących szczegółowych uregulowań, między innymi przepisów ustawy dotyczącej zagospodarowania przestrzennego oraz w ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Rozdział II.

Art.6

1. Utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedażowej 600m2 wymaga uzyskania zezwolenia Wójta, Burmistrza, Prezydenta - Gminy, Miasta.
2. Wójt, Burmistrz, Prezydent - Gminy, Miasta wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie uchwały właściwej Rady Gminy, Miasta dotyczącej celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego.
3. Zezwolenia, o którym mowa w ust.1 wymaga także utworzenie sklepu o powierzchni sprzedażowej powyżej 300m2, jeżeli dotyczy to nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na obszarze miasta liczącego do 50.tysięcy mieszkańców.
4. Rada gminy w drodze uchwały może rozszerzyć obowiązek uzyskiwania zezwoleń, o których mowa w ust.1 na sklepy wielkopowierzchniowe o niższej niż 600m2 powierzchni sprzedażowej.

Art.7

Uchwałę o celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego podejmuje Wójt, Burmistrz, Prezydent –Gminy, Miasta z własnej inicjatywy, bądź na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Art.8
Wójt, Burmistrz, Prezydent – Gminy, Miasta przygotowuje materiały niezbędne do rozpatrzenia przez radę Gminy celowości utworzenia sklepu wielkopowierchniowego, a w szczególności przedstawia radzie gminy:
1. analizę i ocenę stanu ilościowego i jakościowego istniejącej struktury lokalnej sieci handlowej, według wielkości powierzchni i branż,
2. analizę i ocenę wpływu utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego na :

a) zaspokojenie potrzeb konsumentów,
b) istniejącą lokalną sieć handlową,
c) miejscowy rynek pracy,
d) ochronę środowiska,
e) istniejący układ komunikacyjny

Art.9
Uzyskanie zezwolenia na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego jest warunkiem wydania przez właściwe organy gminy:
1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę sklepu wielkopowierzchniowego,
2. uchwały rady gminy o sprzedaży, oddaniu w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości, na której ma być utworzony sklep wielkopowierzchniowy.

Art. 10
Jeżeli rozpatrzenie celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego na terenie gminy następuje na podstawie wniosku zainteresowanego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel, Wójt, Burmistrz, Prezydent- Gminy, Miasta dołącza ten wniosek do materiałów, o których mowa w Art. 8

Art. 11

1. Wójt, Burmistrz, Prezydent – Gminy, Miasta obowiązany jest wystąpić o wyrażenie opinii w sprawie celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego określonego w zgłoszonym wniosku, o którym mowa w Art.10, do:
a. Wojewody,
b. Organizacji reprezentujących konsumentów,
c. Organizacji samorządu gospodarczego reprezentujących lokalne przedsiębiorstwa,
d. Organizacji, stowarzyszeń ochrony środowiska działających na terenie gminy

2. W przypadku braku samorządu gospodarczego, o którym mowa w ust.1 lit. C, wójt, Burmistrz, Prezydent –Gminy, Miasta występuje o wyrażenie stanowiska w sprawie celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego do organizacji zrzeszających kupców, funkcjonujących na terenie gminy, województwa.
3. Organizacje zrzeszające konsumentów oraz kupców, zainteresowane wyrażeniem stanowiska w sprawie celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego, wpisują się na listę prowadzoną przez urząd gminy
4. Niezajęcie stanowiska przez organy i organizacje wymienione w ust 1 li b, c, d, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia, traktuje się jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Art.12.
1. Stanowiska organów i organizacji o których mowa w art.11. lit a-d, przedstawiane są radzie gminy wraz z materiałami przygotowanymi przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta –Gminy, Miasta, o których mowa w art. 8 w celu podjęcia uchwały o celowości lub braku celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego,
2. Wójt, Burmistrz, prezydent –Gminy, Miasta zawiadamia o treści uchwały gminy organy i organizacje, wymienione w art.11 ust.1 lit a-d

Art.13
Rada gminy podejmuje uchwałę o celowości lub braku celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego, kierując się potrzebami gminy w zakresie:
1. kształtowania korzystnych warunków nabywania towarów i usług oraz poprawy jakości obsługi konsumentów,
2. rozwoju sieci handlowej i zachowania pożądanej równowagi pomiędzy różnymi formami handlu,
3. poszerzenia oferty towarowej,
4. zapewnienie właściwej struktury branżowej miejscowego handlu i kształtowanie właściwej konkurencji,
5. rozwoju rynku pracy

Art. 14
1. Wójt, Burmistrz, Prezydent –Gminy, Miasta, na podstawie materiałów o których mowa w art. 8 sporządza projekt uchwały i przekazuje ją radzie gminy do rozpatrzenia na najbliższej sesji,
2. Projekt uchwały powinien zawierać:
a. określenie rodzaju wielkopowierzchniowego obiektu handlowego zgodnie z art. 2 ust 3 oraz wskazanie branży w przypadku obiektów, o których mowa w art. 2 ust.3 p 5,6
b. określenie powierzchni nieruchomości,
c. określenie powierzchni sprzedażowej sklepu wielkopowierzchniowego,
d. określenie planowanej wielkości obrotów,
e. wskazanie stanu prawnego nieruchomości,
f. określenie nieruchomości z oznaczeniem nr w księdze wieczystej,
g. oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków,
h. opis położenia nieruchomości,
i. informację o sprzedaży lub formie oddania nieruchomości we władanie osobom drugim

Art. 15
Rada gminy może podjąć uchwałę o braku celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego, jeżeli:
a. uzna utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego za sprzeczne z interesem gminy,
b. przewidywany obrót sklepu, który ma być utworzony przekroczyłby 15% obrotów detalicznych uzyskiwanych przez podmioty prowadzące działalność handlową na terenie gminy

Art.16
a. wójt, burmistrz , prezydent – gminy, miasta wydaje decyzję o zezwoleniu na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego w oparciu o uchwałę rady gminy o celowości jego utworzenia.
b. Decyzja, o której mowa w ust.1 wydawana jest w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz musi zawierać dane wymienione w art.,14 ust 2
c. Od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta – gminy, miasta przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Rozdział III.

Tryb postępowania przy sprzedaży , oddaniu w wieczyste użytkowanie, użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy, na których utworzony ma być sklep wielkopowierzchniowy,

Art.17
Podjęcie uchwały o sprzedaży, oddaniu w wieczyste użytkowanie, użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy, na której utworzony ma być sklep wielkopowierzchniowy, może nastąpić po wydaniu przez Wójta, burmistrza, prezydenta – gminy, miasta, zezwolenia na utworzenie na tej nieruchomości sklepu wielkopowierzchniowego, o którym mowa w art.6

Art. 18
Tryb wydawania zezwolenia na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego określony w rozdziale II ustawy stosuje się odpowiednio.

Art.19
1. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność gminy określonej w zezwoleniu na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego, następuje w drodze pisemnego przetargu organizowanego na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem przepisów ustawy .
2. Przepisy , o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie lub dzierżawę.

Art.20
1. Po zakończeniu przetargu, komisja przetargowa przekazuje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi – Gminy, Miasta - protokół o rozstrzygnięciu przetargu wraz z uzasadnieniem.
2. Wójt, burmistrz, prezydent – gminy, miasta przedstawi wyniki przetargu radzie gminy, która podejmuje uchwałę o zatwierdzenie lub odmowie zatwierdzenia wyników przetargu.
3. W przypadku niezatwierdzenia przetargu przez radę gminy, przetarg zostanie unieważniony.

Art.21
Uchwała rady gminy jest podstawą do zawarcia umowy o sprzedaży, oddaniu w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej pod utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego.

Rozdział IV.

Opłaty

Art.22
1. Za zezwolenie na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego wydane na wniosek zainteresowanych podmiotów, gminy pobierają opłaty, których wysokość ustala rada gminy
2. Gmina może wprowadzić na swoim terenie opłatę od powierzchni handlowych wielkopowierzchniowych.
3. Wysokość opłaty nie może przekroczyć maksymalnej stawki opłaty targowej określonej w ustawie o podatkach lokalnych
4. Pobieranie opłaty od powierzchni handlowych wielkopowierzchniowych nie zwalnia podmioty ją płacące od wnoszenia podatku od nieruchomości.
5. Korzyści finansowe z tytułu opłat wielkopowierzchniowych powinny zasilić lokalne fundusze poręczeń kredytowych, wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, lokalny rynek pracy i infrastrukturę gminy.

Rozdział V.
Przepisy końcowe

Art. 23
Do spraw wszczętych przed wejściem w życie ustawy a nie zakończonych decyzją ostateczną lub podpisaną umową stosuje się przepisy ustawy.

Art.24
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. Ust nr 89. Poz. 4150 wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 40 w ust.4 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
„wojewodą, w odniesieniu do budowy wielkopowoerzchniowych obiektów handlowych”,
2. w art. 43 dodaje się uist.2 w brzmieniu:
„2. Odmawia się ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego w przypadku nieprzedłożenia przez wnioskodawcę zezwolenia Wójta, Burmistrza, Prezydenta – gminy, miasta - na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego”
3. w ustawie o podatkach lokalnych wprowadzić w art.,... ust. ....zapis o opłatach lokalnych od powierzchni wielkopowierzchniowego handlu.

Art. 25
Ustawa wchodzi a życie w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia.

Witamy na nowej stronie UNITARG

Krzych wt., 22/07/2003 - 13:45

Mam przyjemność przedstawić nową stronę PHU "UNITARG" !!!

Dzięki technologii budowy strony, będziecie mogli Państwo interaktywnie korzystać ze strony. Ponadto na stronie są zamieszczane ankiety, umożliwiające zgromadzenie wiedzy, potrzebnej do doskonalenia naszej współpracy z kupcami i ich klientami. Wszelkie uwagi prosimy kierować do nas - dział: kontakty.

Życzymy owocnego korzystania z naszych zasobów!

Strony