Rejestracja działaln. rolniczej w Państw. Insp. Sanitarnej

Krzych wt., 15/07/2014 - 18:21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o obowiązku rejestracji
w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz
wprowadzaniu żywności do obrotu na placu targowym. Wnioski należy składać do właściwych
państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych dla miejsca działalności rolniczej. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie urzędujący przy ul. Makuszyńskiego 9 obsługuje 2 powiaty -
Miasto Kraków i Powiat Krakowski obejmujący 17 gmin.

Rejestracja (zatwierdzanie i/lub wpis zakładów) odbywa się poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej: http://www.krakow.psse.alte.pl/index.php?id_kat=36
lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9.

Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 5 000 złotych.
Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności produkowanej, przetwarzanej i przechowywanej
w gospodarstwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego spożycia w tym gospodarstwie.

Istnieją dwa rodzaje wniosków:

1) Wniosek o wpis do rejestru zakładów;

2) Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów.

Pierwszy wniosek składają rolnicy prowadzący działalności w zakresie:

a) dostaw bezpośrednich (produkcja małych ilości surowców do konsumenta lub lokalnego zakładu
detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta, np. sprzedaż przez rolnika małej ilości
płodów rolnych na targu),

b) gospodarstw agroturystycznych, oraz

c) produkcji pierwotnej (oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych bez
prowadzenia sprzedaży, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego).

Pozostałe osoby zobowiązane są do składania wniosków o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów.

Szczegółowa procedura rejestracji podana została na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Informację można też
uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie pod numerem telefonu: (12) [417-
24-24] wew. 143, 155, 158, 151, 143, 126, 142, 146.

Jednocześnie tut. Inspektor Sanitarny mając na uwadze, aby powyższa informacja dotarta do jak
największej grupy osób zainteresowanych, zwraca się z prośbą o jej rozpowszechnienie poprzez tablicę
ogłoszeń, radiowęzeł ewentualnie posiadaną stronę internetową.

Podstawa prawna:

Rozdział II Rejestracja i zatwierdzanie zakładów, oraz art. 103 ust. 1 pkt 4, ust 2, art. 104 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914, z pozn. zm.).